برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها را سوزاند ...

کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .

وقتی دانشمندی از آموختن به دیگران دریغ می‌کند

در واقع علم را اسیرکرده است و خود نگهبانی آن را می دهد ...

پرداخت وجه

ارسال کالا

خرید محصول