برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها را سوزاند
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند

وقتی دانشمندی از آموختن به دیگران دریغ می‌کند
در واقع علم را اسیرکرده است و خود نگهبانی آن را می دهد

موسسه فرهنگی انتشاراتی همارا

موسسه فرهنگی، آموزشی کتابداری همارا با هدف فعالیت در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی و رفع نیازهای علمی و تخصصی کتابداران و کتابخانه ها ازسال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز نمود. این موسسه فعالیت‌های خود را به شرح زیردسته بندی نموده است:

  •  علوم کتابداری، علم اطلاعات و مدیریت دانش
  • انتشار کتاب
  • نشر دیجیتال